Global Doctor Shen Yang Clinic

De Ji Hospital, 54 Bang Jiang Road, Da Dong District, Liaoning Province, 110042, Shenyang City, China Get Directions Tel + 86 24 2433 0678 Fax + 86 24 2433 1008 http://www.globaldoctor.com.au

Clinic

Definitions